Iekšējie kārtības noteikumi❗

Iekšējie kārtības noteikumi❗

APSTIPRINĀTI 

Ar 01.08.2021.

VEIKTAS IZMAIŅAS - 01.07.2023

Valdes lēmumu Nr. 02/01/19 

SIA „Villadent”  Klīnikas “Zobu feja” 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PACIENTIEM

 

1.Vispārīgie noteikumi

      1. 1. SIA “Villadent” klīnikas “Zobu feja” (turpmāk tekstā – Klīnika) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) izstrādāti saskaņā ar Ārstniecības likumu, Pacientu tiesību likumu un citiem LR spēkā esošiem ārstniecības procesu regulējošiem tiesību aktiem.

      1. 2. Noteikumi nosaka pacientu, to aizgādņu, aizbildņu, u.c. pavadošo personu tiesības, atbildību un pienākumus, apmaksas u.c. noteikumus, kas skar Pacientu veselības aprūpi Klīnikā.

2.Pacienta tiesības

      2. 1. Pacientam ir tiesības izvēlēties ārstu un ārstniecības iestādi. 

      2. 2. Pacientam ir tiesības uz informāciju par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām un veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas        kārtību.

      2. 3. Pacientam ir tiesības uz laipnu attieksmi un kvalitatīvu ārstniecības pakalpojuma saņemšanu.

      2. 4. Pacientam ir tiesības uz tādu ārstniecību, kas tiek veikta tikai to personu klātbūtnē, kuras ir tieši iesaistītas ārstniecībā. Pacients var piekrist citu personu klātbūtnei ārstniecības laikā vai pieaicināt citas personas, ja tas netraucē ārstniecību.

      2. 5. Ārstniecība ir pieļaujama, ja pacients devis informēto piekrišanu rakstiskā formā. Pacientam ir tiesības pirms informētās piekrišanas došanas uzdot jautājumus un saņemt atbildes.

      2. 6. Pacientam ir tiesības atteikties no ārstniecības pirms tās uzsākšanas, no ārstniecībā izmantojamās metodes, neatsakoties no ārstniecības kopumā, vai atteikties no ārstniecības tās laikā.

      2. 7. Pacientam ir tiesības saņemt no ārstējošā ārsta informāciju par savu veselības stāvokli, tajā skaitā - diagnozi, ārstēšanas, izmeklēšanas plānu, prognozi un sekām, arī slimības radītajiem funkcionēšanas ierobežojumiem, profilakses iespējām, kā arī skaidrojumus par medicīniskajos dokumentus izdarīto ierakstu satura nozīmi.

      2. 8. Pacientam ir tiesības iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem. Viņam ir tiesības pieprasīt un saņemt izrakstus, norakstus un kopijas. Minētos dokuments pacients saņem triju darbdienu laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas.

      2. 9. Pacientam ir tiesības saņemt informāciju par viņa medicīniskajos dokumentos iekļautās informācijas izmantošanu saskaņā ar šajā likumā un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto.

     2. 10. Ja pacienta medicīniskajos dokumentos ir informācija par citas personas sensitīvajiem datiem vai informācija, kuru sniegusi trešā persona, bet lūgusi to neizpaust pacientam, pacienta tiesības iepazīties ar medicīniskajiem dokumentiem nodrošina tiktāl, ciktāl tas neskar trešās personas tiesības.

     2. 11. Nepilngadīga pacienta ārstniecība pieļaujama, ja viņa likumiskais pārstāvis par to ir informēts un devis savu piekrišanu. Nepilngadīgam pacientam ir tiesības tikt uzklausītam un atbilstoši savam vecumam un briedumam piedalīties ar ārstniecību saistītā lēmuma pieņemšanā.

     2. 12. Informācija par nepilngadīgas personas veselības stāvokli un veiktajām manipulācijām tiek sniegta tikai likumiskajiem pārstāvjiem.

     2. 13. Pacientam ir tiesības iesniegt iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem LR normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

     2.14. Pacientam ir tiesības uz tādu ārstniecību, kas tiek veikta tikai to personu klātbūtnē, kuras ir tieši iesaistītas ārstniecībā. Pacients var piekrist citu personu klātbūtnei ārstniecības laikā vai pieaicināt citas personas, ja tas netraucē ārstniecību.

3. Pacienta pienākumi

       3. 1. Pacientam ir saistoši ārstniecības iestādes iekšējās kārtības noteikumi un ārstniecības personas norādījumi.

       3. 2. Pacients, reģistrējoties Klīnikā, pēc ārstniecības personas vai reģistratūras darbinieka pieprasījuma uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

       3. 3. Pacientam ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem un tos ievērot.

       3. 4. Vizīte pie ārsta piesakāma Klīnikas reģistratūrā, pa tālruni 22304047, 23885226 vai elektroniski, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., vai tiešsaistē mājaslapā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

       3. 5. Pacientam ir pienākums ievērot un izpildīt visus Klīnikas ārstniecības personu norādījumus.

       3. 6. Savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš informēt Klīniku elektroniski uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai telefoniski sms saziņas veidā uz nr. 22304047, 23885226 par neierašanos uz pieņemšanu pēc pieraksta noteiktajā laikā:

              3.6.1. ja vizīte ir atcelta saslimšanas gadījumā, mazāk nekā 24 stundas pirms vizītes, tad nākamo pierakstu būs iespējams veikt ne ātrāk kā pēc 1.mēneša.
              3.6.2. ja vizīte ir atcelta bez iemesla, mazāk nekā 24 stundas pirms vizītes, vai pacients bez brīdinājuma nav ieradies uz vizīti, tad nākamo pierakstu būs iespējams veikt TIKAI ar priekšapmaksu.
Gadījumā ja pacients nav nekad bijis iepriekš pie mums un pirmo reizi nav ieradies uz vizīti , bez iemesla, tad lai atkārtoti pieteikt vizīti , pacientam ir nepieciešams atnākt uz klīniku un klātienē parakstīt dokumentus par klīnikas iekšējās kartības noteikumiem.
 

        3. 7. Nekavēt pieņemšanas laiku. Ja pacients kavē pieņemšanas laiku vairāk kā 15 min., vai 25% no kopējā pieraksta laika, Klīnikai ir tiesības atteikt vizīti.

        3. 8. Uz pirmreizējo vizīti pacientam jāierodas vismaz 15 min., pirms plānotā pieraksta laika, lai noformētu medicīnisko dokumentāciju.

        3. 9. Ārsta kabinetā aizliegts lietot mobilos tālruņus, veikt jebkāda veida foto vai video uzņēmumus.

        3. 10. Pirms ārstēšanas uzsākšanas iepazīties un parakstīt informēto piekrišanu ārstēšanai, radioloģiskajiem un citiem izmeklējumiem.

        3. 11. Pacientam ir pienākums pieklājīgi, ar cieņpilnu attieksmi izturēties pret Klīnikas personālu un citām personām.

        3. 12. Pacientam iespēju un zināšanu robežās ir pienākums sniegt ārstējošam ārstam informāciju:

                  3.12.1.   kas nepieciešama ārstniecības nodrošināšanai;

                  3.12.2.   par savām slimībām, kas var apdraudēt citu personu dzīvību vai veselību.

       3. 13. Pacientam ir pienākums samaksāt par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem atbilstoši Klīnikas cenrādim.

       3. 14. Īstenojot savas tiesības, pacientam un personai, kas pārstāv pacientu, ir pienākums cienīt citu pacientu tiesības.

       3. 15. Gadījumā, ja klātesošā persona traucē veikt medicīnisko aprūpi, atļauja palikt pie Pacienta pavadošajām personām var tikt liegta.

       3. 16. Pacientu pavadošajām personām, to aizbildņiem, aizgādņiem vai likumiskajiem pārstāvjiem ir liegts atrasties telpā, kur tiek veikta bērnu zobu ārstēšana vispārējā narkozē.

       3. 17. Pacientu pavadošajām personām, to aizbildņiem, aizgādņiem vai likumiskajiem pārstāvjiem ir atļauts atrasties telpā, kur tiek veikta bērnu zobu ārstēšana vispārējā narkozē līdz brīdim, kamēr bērns iemieg.

       3. 18. Bērni līdz 14 gadu vecumam var apmeklēt Klīniku tikai kopā ar pieaugušo, uzrādot sekojošus dokumentus:

                3.18.1.  Bērna dzimšanas apliecību un likumiskā pārstāvja pasi vai ID karti;

                3.18.2.   Bērna pasi un likumiskā pārstāvja pasi ar ierakstu par bērnu.

       3. 19. Bērni līdz 14 gadu vecumam var apmeklēt ārstu trešās personas pavadībā uzrādot Bērna pasi vai ID karti un notariāli vai Bāriņtiesā apstiprinātu pilnvaru par tiesībām trešajai personai pārstāvēt bērna intereses.

       3. 20. Nepilngadīgu personu aizgādņiem/pavadošajām personām ir pienākums bērnus nepārtraukti uzraudzīt/pieskatīt gaidīšanas laikā līdz ārsta vizītei. Klīnika neuzņemas atbildību par jebkādām iespējamām bērna traumām/negadījumiem gaidīšanas laikā un pēc ārsta vizītes.

 4. Apmaksas noteikumi

       4. 1. Apmaksa par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Klīnikā jāveic saskaņā ar cenrādi.

       4. 2. Visiem pirmreizējiem pacientiem jāveic 30 eiro avansa maksājums (par rezervēto vietu). Pacientiem, kuru vizīte ir garāka par 1 stundu, kā arī, ja pierakstās vairāki ģimenes locekļi pēc kārtas, jāveic avansa maksājums no 50-100 eiro (atkarīgs no vizītes ilguma).

       4. 3. Ja Pacients neievēro šajos Noteikumus 3.6. punktā minēto, nākošajā reizē pierakstoties, jāveic drošības naudas maksājums EUR 70,00 (septiņdesmit euro, 00 centi) apmērā, par nepieciešamo materiālu un iekārtas sagatavošanu ārstēšanas procesam, kas kalpo kā avansa maksājums apmeklējumam līdz ārstēšanas pabeigšanai saskaņā ar ārstēšanas plānu.

       4. 4. Ja pacients neierodas uz vizīti bez iepriekšēja brīdinājuma atkārtoti, Klīnikai ir tiesības ieturēt Pacienta samaksāto drošības naudu kā atlīdzību par medicīniskā personāla darba dīkstāvi un zaudējumiem, kas radušies darba pārtraukuma rezultātā.

5. Gadījumos, kad pacienta dzīvība nav apdraudēta, bet pacients neievēro noteikto režīmu, nepilda ārstniecības personu norādījumus vai apzināti kaitē savai veselībai un šādā veidā tieši ietekmē konkrētās slimības ārstēšanu, ārstam ir tiesības atteikties no turpmākās pacienta ārstēšanas.

 

Valdes loceklis Arsens Mirzojans